Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

  • Włochatka
    Włochatka
  • Zając szarak
    Zając szarak

Kaszubski Park Krajobrazowy

KARTUZY
Zaproszenie Wiosenne Warsztaty 2019
Pomagamy pszczołom!!!
Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

OEE w Szymbarku

WFOSiGW
Mapy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH

MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS

 

W dniu 15.02.2017r w siedzibie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego odbyło się spotkanie konsultacyjno – informacyjne dot. nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, głównie chodziło o temat wycinki drzew. Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz ujednolicenie postępowania w przypadku zgłoszenia chęci wycinki drzew.

Nowe przepisy w tej kwestii to sprawa "gorąca",  budząca wiele niejasności i kontrowersji, które chcieliśmy w gronie zainteresowanych wyjaśnić i uzgodnić. Na spotkanie przyszli przedstawiciele 7 gmin z terenu Parku, Starostwa Powiatowego w Kartuzach, a także kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich.  Moderatorem spotkania była podinspektor Anna Trzuskolas – pracownik wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Kartuzach. Spotkanie zaczęło się od próby poprawnej interpretacji pewnych definicji, które nie są wyjaśnione przez Ustawę i mogą sprawiać problemy natury logicznej, są to m.in.: zadrzewienia śródpolne, nadwodne, przydrożne. Problematyczne jest też  zrozumienie i prawidłowe zdefiniowanie pojęcia zniszczenia zadrzewień czy  ich likwidacji – niestety interpretacji jest wiele i nawet sądy definiują te aspekty na różne sposoby.

Analiza zagadnień zawartych w noweli ustawy  pozwoliła zebranym na postawienie następujących wniosków:

-poza stworzeniem przez ustawodawce tzw. litery prawa, potrzebne jest też precyzyjne określenie definicji poszczególnych typów zadrzewień, wykluczających lub w znacznym stopniu ograniczających ich dowolną interpretację;

- ze strony organów administracyjnych oraz urzędów chroniących środowisko naturalne ważne jest prowadzenie działań podnoszących świadomość i edukujących społeczeństwo na temat pozytywnej i ważnej roli, jaką spełniają wszelkie formy zadrzewień w naszym otoczeniu;

- ewentualne wycinki powinny być uzgadniane w oparciu o obowiązujące prawo, zasadę zrównoważonego rozwoju oraz zdrowy rozsądek samych zgłaszających potrzebę dokonania wycinki drzew;

- konieczne jest ciągłe i jednoznaczne informowanie społeczności lokalnej, iż na terenach chronionych jakim jest Kaszubski Park Krajobrazowy nadal obowiązuje zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów czy naprawy urządzeń wodnych.

Podczas dyskusji omawiane były również trudności w ocenie powodów wycinki i nieprecyzyjne sformułowania Ustawy, natomiast wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się w jednej sprawie, że zdrowy rozsądek i indywidualne podejście do sprawy może uratować zadrzewienia przed bezmyślnym ich usuwaniem, co przyczyni się do zachowania a nawet wzrostu atrakcyjności turystycznej (oraz bytowej) obszarów, o które wszyscy wspólnie będziemy dbać.