„Kaszubski Park Krajobrazowy w kadrze”

Data: 29-03-2021
„Kaszubski Park Krajobrazowy w kadrze” grafika
„Kaszubski Park Krajobrazowy w kadrze” grafika

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w cyklu konkursów fotograficznych „Kaszubski Park Krajobrazowy w kadrze”.  Pierwszym z cyklu jest konkurs „Oznaki wiosny w przyrodzie”.

Konkurs skierowany jest do odbiorców profilu społecznościowego Facebook oraz strony www Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Udział w konkursie jest dowolny bez kryterium wiekowego i terytorialnego uczestników, osoby niepełnoletnie mogą przystąpić do Konkurs wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych.

Celem konkursu jest zachęcenie do aktywności poznawczych, samodzielnych obserwacji przyrody, wzrost poziomu świadomości przyrodniczej, ekologicznej oraz wzrost postawy pro-środowiskowej.

Na Państwa fotografie (w formacie JPG) czekamy do 12 kwietnia 2021r., które należy przesłać na adres mailowy kpk@pomorskieparki.pl

Szczegóły w regulaminie.

Konkurs został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

REGULAMIN KONKURSU OZNAKI WIOSNY W PRZYRODZIE”

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym pt. „Oznaki wiosny w przyrodzie”, zwanym dalej „Konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.

2. Organizatorem konkursu jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Oddział Kaszubski Park Krajobrazowy, ul. PCK 1, 83-300 Kartuzy, zwany dalej „Organizatorem”.

3. Forma konkursu: on line.

4. Koordynatorem Konkursu jest  pani  Joanna Kuśnierz – pracownik parku.

§2.

CEL KONKURSU

1. Celem konkursu jest wzrost poziomu świadomości przyrodniczej, ekologicznej oraz wzrost postawy pro-środowiskowej. Dodatkowo zachęca on do aktywności poznawczych i samodzielnych obserwacji przyrody.

§3.

ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY

1. Konkurs skierowany jest do odbiorców profilu społecznościowego Facebook oraz strony www Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Udział w konkursie jest dowolny bez kryterium wiekowego i terytorialnego uczestników, osoby niepełnoletnie mogą przystąpić wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych.

§4.

PRACA KONKURSOWA

1. Za pracę konkursową zostanie uznane zdjęcie wykonane przez uczestnika, przedstawiające „Oznaki wiosny w przyrodzie”. Forma wykonanych prac konkursowych powinna być zaprezentowana w postaci zdjęć zapisanych w formacie JPG i przesłanych na wskazany w regulaminie adres mailowy.

2. Każda praca konkursowa powinna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (załącznik znajduje się na ostatniej stronie regulaminu).

§5.

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU

1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego zachowania i wykorzystania w dowolny sposób wszystkich nadesłanych prac (w tym też publikacji w różnego rodzaju wydawnictwach i na stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym Facebook). Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują Organizatorowi nieodpłatnie i na czas nieokreślony.

3. Prace konkursowe należy przygotować w następujący sposób:

3.1 Prace powinny być zapisane w formacie możliwym do otwarcia w programach obsługujących.

  1. Pracę konkursową należy dostarczyć do organizatora w terminie do dnia 12 kwietnia

2021 roku drogą elektroniczną na adres kpk@pomorskieparki.pl

 

§6.

KOMISJA KONKURSOWA

1. Organizator powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, składającą się z trzech członków (dwóch pracowników Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i jednego niezależnego członka nie pracującego w PZPK).

2. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.

3. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac

konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.

4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który ustala miejsce i terminy obrad oraz harmonogram posiedzenia Komisji.

5. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§7.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:

a. zgodność pracy z tematyką Konkursu,

b. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,

2. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Komisji.

3. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi
 16 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej i w mediach społecznościowych (Facebook, profil Organizatora).

§8.

NAGRODY W KONKURSIE

  1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, których odbiór będzie możliwy osobiście w siedzibie Parku przy ul. PCK 1 w Kartuzach lub za pośrednictwem poczty.

Przewidziane nagrody:

I miejsce: paletka do ping ponga, saszetka, nagroda książkowa

II miejsce: paletka do ping ponga, nagroda książkowa

III miejsce: paletka do ping ponga, nagroda książkowa

Wyróżnienie: paletka do ping ponga, nagroda książkowa

2. W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do  przekazania    nagrody   innemu  uczestnikowi   Konkursu,   który   spełnił    wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie.

3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.

§9.

DANE OSOBOWE

1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:

  1. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  2. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w Internecie) pracy konkursowej, imienia i nazwiska uczestnika w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora.

2. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.

§10.

OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z tym, że zmiany wchodzą w życie po 5 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści Regulaminu na stronie internetowej Organizatora.

 

Załączniki do Regulaminu:

  1. Załącznik nr 1 - Wzór metryczki;

 

                         OBOWIĄZEK INFORMACYJNY w związku z realizacją konkursu

1.Administratorem  danych osobowych jest  Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z      siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, kontakt: j.kusnierz@pomorskieparki.pl

2.Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@pomorskieparki.pl

3.Celem przetwarzania danych osobowych jest zorganizowanie, przeprowadzenie oraz        wyłonienie laureatów konkursu.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania publicznego na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody oraz zgoda.

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty wykonujące zadania kontrolne na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane przez 1 rok od zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbędzie się konkurs.

7.Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

8.W przypadku wyrażenia zgody, osoba której dane dotyczą, ma prawo do wycofania zgody oraz do żądania usunięcia danych. Wycofanie zgody należy złożyć pisemnie do administratorra.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

METRYCZKA

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Wyrażam zgodę na udział w :

  1. NAZWA KONKURSU: „Oznaki wiosny w przyrodzie”
  2. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:……………………………………………..................
  1. MAIL KONTAKTOWY: …................................................................................
  2. IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OPIEKUNA PRAWNEGO: ..................................................................................................................

☐wyrażam zgodę ☐nie wyrażam zgody na upublicznienie imienia i nazwiska na stronie WWW i  profilu  facebook organizatora, gdy uczestnik zostanie laureatem. W przypadku niewyrażenia zgody upubliczniona zostanie praca laureata.

 

………………………………..                                                        ………………………………………………

(miejscowość, data)                                                                   (podpis pełnoletniego uczestnika lub opiekuna)*