Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Kaszubski Park Krajobrazowy

 • jez. Sianowskie
  jez. Sianowskie
 • Pełnik europejski
  Pełnik europejski
 • Obuwik pospolity
  Obuwik pospolity
 • Okolice Staniszewa
  Okolice Staniszewa
 • Wielosił błękitny
  Wielosił błękitny
 • Chrabąszcz majowy
  Chrabąszcz majowy
 • Pełnik europejski
  Pełnik europejski

Kaszubski Park Krajobrazowy

KARTUZY
Piesze rajdy terenowe pt. „Nocny łowca komarów”

 

 

Pomagamy pszczołom!!!
Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

OEE w Szymbarku

WFOSiGW
Mapy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH

MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS

 Regulamin spotkań edukacyjnych organizowanych
przez Kaszubski Park Krajobrazowy

Organizatorem spotkań edukacyjnych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, oddział Kaszubski Park Krajobrazowy, ul. PCK 1, 83-300 Kartuzy

Uczestnictwo możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu. Osoby,  które chcą  wziąć  w nich udział proszone są o kontakt telefoniczny: 58 685-32-97, kom. 727-660-063, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:  e-mail: kpk@pomorskieparki.pl  i  podanie danych tj.  imię  i  nazwisko, numer telefonu i/lub e-mail  w celach organizacyjnych oraz na  wypadek  stwierdzenia  u  którejś  z  osób  uczestniczących zakażenia  wirusem            SARS-CoV-2.  O przyjęciu zgłoszenia Organizator  informuje mailowo lub podczas zgłoszenia telefonicznego. W przypadku rezygnacji z udziału, uczestnicy proszeni są o pilny kontakt.

 1. Pod pojęciem spotkań edukacyjnych rozumie się  różnego rodzaju zajęcia, warsztaty, prelekcje, wykłady i wycieczki o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i promocyjnym.
 2. Liczba  osób  na  każdym ze spotkań  jest  ograniczona. W przypadku wycieczek decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste uczestników, zgubione bądź zniszczone podczas spotkania.
 4. Uczestnicy  są  zobowiązani  do  stosowania wskazówek  i  poleceń Organizatora i/lub przewodnika wyznaczonego przez Organizatora. W przypadku zakłócania ładu i porządku przez uczestnika Organizator ma prawo odmówić mu dalszego w nim udziału.
 5. W  spotkaniach mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz małoletnie – powyżej 7 roku życia (uczestnictwo młodszych dzieci jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem), będące pod opieką osoby pełnoletniej (opiekuna) oraz wyłącznie osoby:
  1. nieobjęte kwarantanną, nie przebywające pod nadzorem epidemiologicznym, ani nie zamieszkujące z osobą przebywającą na kwarantannie,
  2. bez  jakichkolwiek  objawów wskazujących  na  chorobę  zakaźną,  takich  jak:  podwyższona temperatura ciała, kaszel, trudności w oddychaniu, bóle mięśni itp.,
  3. nie mające w okresie 14 dni poprzedzających warsztaty kontaktu z osobami poddanymi kwarantannie bądź izolacji oraz podejrzanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
 6. Organizator ma prawo odmówić udziału w zajęciach osobie wykazującej objawy chorobowe określone w pkt.7b Regulaminu.
 7. W wypadku stwierdzenia u osoby, która zgłosiła chęć udziału w spotkaniu edukacyjnym, wskazanych powyżej  objawów,  osoba ta  nie  będzie mogła  wziąć  w nim udziału.  Osoby  w  trakcie odbywania  obowiązkowej  izolacji,  mające  kontakt  z  osobą podejrzaną  o  zakażenie,  zachorowanie  lub  osoby  skierowane  do  izolacji  w  ciągu 14 dni od terminu spotkania obowiązane są do odwołania swojej obecności.
 8. Przewodnicy  oraz  osoby  uczestniczące  w  spotkaniu zobowiązani  są  do  zakrywania nosa  oraz  ust  za  pomocą  własnych środków ochronnych oraz dezynfekcji rąk za pomocą udostępnionych środków. Zasłonę ust i nosa można zdjęć jedynie podczas zajęć terenowych lub w pomieszczeniach w przypadku, gdy na 1 osobę przypada co najmniej 4m2.  W trakcie zajęć uczestnicy winni utrzymywać odległość od innych osób nie mniejszą niż 2m.  Niezastosowanie  się  do  powyższych zasad  może skutkować odmową dalszego udziału w wydarzeniu.
 9. Nie należy spożywać posiłków podczas wydarzenia, jak również używać telefonów komórkowych czy tabletów.
 10. Z uwagi  na  charakter  epidemii  COVID-19  niezależnie  od  zastosowania  zasad dotyczących  przeciwdziałania  rozprzestrzeniania  się  wirusa  SARS-CoV-2 w  oparciu  o wytyczne   Głównego   Inspektora   Sanitarnego   istnieje   ryzyko   zakażenia   się koronawirusem.
 11. Procedury bezpieczeństwa ujęte w Regulaminie obowiązują do czasu odwołania stanu epidemii.
 12. Organizator nie odpowiada za wypadki losowe podczas spotkań edukacyjnych. Uczestnicy biorą w nich udział na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 13. Podczas spotkań edukacyjnych będą wykonywane zdjęcia, jednakże zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych art.81 ust.2 pkt.2 (Dz.U.2018.0.1191) upublicznione zostaną zdjęcia grupowe, gdzie osoba tam widniejąca będzie stanowiła jedynie szczegół całości.
 14. Zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z akceptacją przez uczestnika zapisów niniejszego Regulaminu. Regulamin może ulec zmianie.
 15. Ochrona danych osobowych:

Podanie imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego i/lub adresu e-mail podczas zgłoszenia na spotkanie edukacyjne jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w nim.

Zgodnie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, kontakt tel. 59 842 98 29, e-mail: biuro@pomorskieparki.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pomorskieparki.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji spotkań edukacyjnych,
  w tym do kontaktu w przypadku ewentualnego ich odwołania lub zmiany terminu  oraz do kontaktu z uczestnikami w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia kontaktu z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. e) RODO  tj. realizacja zadania w interesie publicznym w związku z zadaniami nałożonymi na administratora ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody oraz art. 6 ust. 1 lit. d) RODO w zakresie danych kontaktowych, których przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez rok od zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbyło się spotkanie.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane instytucjom, realizującym zadania dot. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania SARS-CoV-2 na mocy obowiązujących przepisów.
 7. Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).