Dziedzictwo kulturowe

Walory pozaprzyrodnicze, obok podstawowych dóbr turystycznych, jakim jest środowisko naturalne, odgrywają istotną rolę dla turystyki i rekreacji. Uważane są za ważną motywację turystyczną. Walory te obejmują elementy kultury materialnej np. kurhany, kościoły, budownictwo wiejskie oraz elementy kultury niematerialnej czyli kulturę duchową ludności zamieszkującej dany obszar (ich zwyczaje, obrzędy, sztukę ludową, język). Budownictwo wiejskie oraz żywy folklor stanowią bezcenną wartość dla turystyki na terenie Parku.

Dziedzictwo kulturowe grafika