Zaproszenie do wzięcia udziału w III spotkaniu konsultacyjnym dot. prac nad projektem planu ochrony dla Kaszubskiego Parku Krajobrazowego

Szanowni Państwo

Zgodnie z przyjętymi założeniami, prace nad projektem Planu ochrony dla Kaszubskiego Parku Krajobrazowego weszły w najważniejszą fazę – wypracowania strategii ochrony, zagospodarowania i użytkowania tego pięknego obszaru. Zapisy tej strategii znajdą się docelowo w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Planu ochrony dla KPK. Na stronie internetowej Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych została wyłożona do wglądu dokumentacja tego Planu, czyli komplet 6 operatów szczegółowych, zawierających zarówno część diagnostyczną poszczególnych zagadnień, jak i propozycję strategii ochrony:

https://pomorskieparki.pl/planyochrony/opracowanie-projektu-planu-ochrony-kaszubskiego-parku-krajobrazowego/

Chcąc ułatwić zainteresowanym zapoznanie się z tym materiałem, a jednocześnie umożliwić dyskusję nad proponowanymi w nich zapisami, zapraszam do udziału w trzecim spotkaniu interesariuszy Planu, które odbędzie się w stacjonarnej formule 13 maja br., godz. 11.00-14.00 w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym, Wieżyca 1.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa zebranych oraz ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa (limitowana liczba uczestników) mailem na adres kpk.planochrony [AT] pomorskieparki [DOT] pl w terminie do 11 maja. Prosimy również o przyjęcie zasady delegowania jednego lub nie więcej niż dwóch przedstawicieli z jednej instytucji.

Zgodnie z zapisami art. 19 ust. 1a Ustawy o ochronie przyrody, art. 39. ust. 1 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 6 ust. 1 ww. Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów ochrony, Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych zapewnia zainteresowanym osobom i podmiotom możliwość zapoznawania się z wynikami prac na potrzeby sporządzenia projektu Planu ochrony oraz możliwość zgłaszania do nich wniosków i uwag, które należy kierować w formie pisemnej na adres siedziby Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, ul. PCK 1, J 83-300 Kartuzy lub pocztą elektroniczną na adres: kpk.planochrony [AT] pomorskieparki [DOT] pl.

Dyrektor PZPK, po ostatecznym zakończeniu prac nad projektem Planu, prawdopodobnie w końcu czerwca, poinformuje w formie ponownego ogłoszenia o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Planu ochrony dla KPK oraz sposobie składania i rozpatrywania wniosków i uwag w toku formalnych konsultacji społecznych.

 

Pozostaję z poważani Andrzej Weigle

Prezes Zarządu

Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska

ul. Erazma Ciołka 13; 01-445 Warszawa